เตรียมตัวไปเที่ยวต่างประเทศแบบไม่ง้อทัวร์

Sunday, 23 March 2014

แชร์ประสบการณ์การขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศอิตาลีการขอวีซ่าเชงเก้น Schengen Visa
ก่อนจะเดินทางไปเที่ยวยุโรป สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยต้องเตรียมให้พร้อม พอๆกับการซื้อตั๋วเครื่องบินตั้งแต่เนิ่นๆ ก็คือการเตรียมเอกสารเพื่อขอวีซ่า การขอวีซ่าเชงเก้น Schengen Visa ใช้ได้กับประเทศแถบยุโรปที่เป็นสมาชิก เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปยุโรป หลายประเทศต่อเนื่องกันในทริปเดียว โดยสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าแบบเดินทางเข้า - ออกครั้งเดียว (Single) หรือเดินทางเข้า - ออกหลายครั้งก็ได้ (Multiple) แต่ทั้งนี้รวมเวลาที่พำนักทั้งหมดแล้ว ต้องไม่เกิน 90 วัน ภายในระยะเวลา 6 เดือน โดยเริ่มนับตั้งแต่วันแรกที่เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มสัญญาเชงเก็น (Schengen) การทำวีซ่าเชงเก็น (Schengen Visa) จะทำให้ผู้เดินทางไม่ต้องเสียเวลายื่นวีซ่าขอเข้าประเทศ กับทุก ๆ ประเทศที่จะเดินทางเข้าไป มีเพียงวีซ่าเชงเก็น (Schengen Visa) ก็สามารถเข้าได้ทุกประเทศที่เป็นสมาชิก Schengen สำคัญ! ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าจำเป็นต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าอย่างน้อยที่สุด 15 วันทำการก่อนกำหนดการเดินทาง

ประเทศที่เข้าร่วมอยู่ในสนธิสัญญาเชงเก้นมีทั้งหมด 25 ประเทศ ดังต่อไปนี้: ออสเตรีย เบลเยียม สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลัตเวีย ลิทัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มอลต้า เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ โปรตุเกส สโลวัก สโลวีเนีย สเปน สวีเดนและ สวิตเซอร์แลนด์

ขอวีซ่าเชงเก็นได้ที่ไหน?
ท่านสามารถยื่นใบสมัครขอวีซ่าเชงเก็นได้จากสถานทูตของประเทศเชงเก็นใดก็ได้ในประเทศของท่าน หากท่านวางแผนเดินทางไปยังประเทศในยุโรปมากกว่า 1 ประเทศ ท่านสามารถยื่นใบสมัครขอวีซ่าจากสถานทูตประเทศที่ท่านวางแผนจะพำนักนานที่สุด ในกรณีที่ไม่ชัดเจนว่าท่านพำนักอยู่ในประเทศใดนานที่สุด ท่านสามารถยื่นใบสมัครขอวีซ่าเชงเก็นได้จากสถานทูตของประเทศที่ท่านจะเดินทางไปถึงเป็นประเทศแรก **หลักสำคัญในการขอวิซ่าเชงเกน ว่าเราจะไปขอจากสถานทูตไหน ก็คือ จะพักในประเทศไหนนานที่สุด หากมีระยะเวลาพักในแต่ละประเทศเท่าๆกันให้ไปขอยังประเทศแรกที่จะเดินทางไปถึง

ยกตัวอย่างเช่น ทริปยุโรป 10 วัน อิตาลี 5 วัน ฝรั่งเศส 5 วัน โดยบินจากกรุงเทพ ไป อิตาลี กรณีนี้ต้องไปขอวีซ่าเชงเก้นที่สถานทูตอิตาลี เนื่องจากวันพำนักเท่ากันและอิตาลีเป็นประเทศแรกที่เดินทางไปถึง
ทริปยุโรป 12 วัน ฝรั่งเศส 5 วัน สวิตเซอร์แลนด์ 3 วัน อิจาลี 4 วัน กรณีนี้ ให้ขอวีซ่าที่สถานทูตฝรั่งเศสเนื่องจากพำนักอยู่นานที่สุด

เนื่องจากเจ้าของบล็อค เดินทางไปยังอิตาลีเป็นประเทศแรก ทริปอิตาลี 6 วัน ฝรั่งเศส 6 วัน ดังนั้นจะแชร์ขั้นตอนการขอวีซ่าเชงเก้นที่สถานทูตอิตาลีเพื่อเป็นข้อมูลกับเพื่อนๆ

ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอวีซ่ากับสถานทูตอิตาลี (ตอนที่ขอ ธค ปี 2013)สำคัญ! เอกสารทุกอย่างผู้สมัครต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษทุกฉบับ

เอกสารที่ต้องเตรียมคือ
 1. ใบคำร้องขอวีซ่า
 2. ค่าธรรมเนียมวีซ่า กรุณาตรวจสอบรายละเอียด
 3. รูปถ่ายสี ที่มีพื้นหลังสีขาว และเป็นรูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป
 4. หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน, สำเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทาง2 แผ่น และเอกสารการเดินทางจะต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
 5. หลักฐานการจองตั๋วไปและกลับ ( ในกรณีที่ผู้สมัครมีความต้องการที่จะเดินทางมากกว่า 1 ประเทศในกลุ่มประเทศเช็งเก้น และไม่สามารถแสดงหลักฐานการเดินทางระหว่างประเทศได้  ผู้สมัครจำเป็นที่จะต้องแสดงตารางการเดินทางโดยละเอียด “Itinerary” )หรือเอกสารที่สามารถแสดงถึงวิธีในการเดินทางของผู้ยื่น
 6. หลักฐานยืนยันที่พักอาศัยในประเทศอิตาลีใบจองโรงแรมทุกวันที่อาศัยอยู่ในอิตาลีและประเทศอื่นๆหรือจดหมายเชิญเพื่อให้พำนักอาศัย
 7. หลักฐานยื่นยันสถานะทางการเงิน ย้อนหลัง 3 เดือน (ปรับสมุดบัญชีหรือปรับสมุดธนาคารล่าสุด ไม่เกิน 1 อาทิตย์ นับจากวันยื่นเอกสาร) พร้อมกับหนังสือรับรองสถานะทางการเงิน ตัวจริง (เอกสารต้องขอมาจากธนาคารล้าสุดไม่เกิน 15 วัน นับจากวันยื่นเอกสาร)
 8. หลักฐานการที่แสดงถึงการประกอบอาชีพตัวจริงเท่านั้น
 9. เอกสารประกันการเดินทางที่มีวงเงินครอบคลุม 30,000ยูโรสำหรับค่าใช้จ่ายฉุกเฉินที่โรงพยาบาลและการส่งตัวกลับประเทศ และเอกสารประกันจะต้องเป็นแบบฟอร์มที่ออกจากกทางบริษัทประกันเท่านั้น ไม่สามารถใช้เอกสารที่ปริ้นจากทาง อินเทอร์เน็ต หรือ อีเมล์ได้  และเอกสารกรรมธรรม์ประกันประกันภัย จะต้องมีตราประทับและลายเซ็น จากบริษัทประกันภัยเท่านั้น (รับเฉพาะบริษัทประกันภัยในประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับจากสถานทูตอิตาลีเท่านั้น)
 10. ถ่ายสำเนาหนังเดินทุกหน้าที่มีประวัติการเดินทางของประเทศ Schengen วีซ่า / อังกฤษ / ออสเตรเลีย / อเมริกาวีซ่าถ่าย
 11. สำเนาทะเบียนบ้าน
คำแนะนำ...ย้ำว่าเอกสารทุกข้อต้องเตรียมไปให้ครบ ถ้าไม่ครบเจ้าหน้าที่จะไม่สามารถดำเนินเรื่องให้เราได้ ทางสถานทูตอิตาลีเข้มงวดมากกับเอกสารทุกๆฉบับ อย่าลืมว่าชื่อนามสกุลต้องสะกดตรงกันเป่ะทุกตัวอักษรด้วยนะ

เตรียมตัวไปเที่ยวอเมริกา สิงคโปร์ สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี ฝรั่งเศส แบบไม่ง้อทัวร์ ต้องรู้อะไรบ้าง

0 comments:

Post a Comment

 

Copyright 2014 All Rights Reserved เตรียมตัวไปเที่ยวอเมริกา สิงคโปร์ สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี ฝรั่งเศส แบบไม่ง้อทัวร์ ต้องรู้อะไร by impresstrip.blogspot.com